در دوران آشنایی به چه مواردی توجه کنیم؟

در دوران آشنایی به چه مواردی توجه کنیم؟

فهرست عناوین

دوران دوستی، آشنایی، یا نامزدی دوران عجیبی است. یک عمر تعهد و زندگی در گرو تصمیم نهایی شماست. پس باید هر قدم را عاقلانه بردارید و با تدبیر مسیر خوشبختی و سعادت را انتخاب کنید. در دوران نامزدی یا آشنایی به این موارد بیشتر دقت کنید.

علاوه بر حرفها، به رفتارها نیز توجه کنید.

اشخاص اغلب از طریق رفتارهایشان دربارهی خودشان حرف میزنند و آگاهی شما نسبت به رفتارها میتواند اطلاعات قابل ملاحظه‌ای برای تصمیمگیری نهاییتان مهیا کند. وقتی او به شما تلفن میزند، میتوانید با توجه به مناسب بودن زمان تلفن زدن، عشق و محبتی که احساس میکنید، احساس راحتی او برای پاسخگویی به شما و میزان توجه‌اش به برنامهریزیها، شناختی از وی بهدست بیاورید.

وقتی شما به او تلفن میکنید نیز همین موارد باید مورد توجه قرار بگیرد. با تماس‌تان چقدر خوب برخورد میشود؟ او نسبت به تلفنهای اضطراری چقدر احساسی عمل میکند؟ آیا این شخص با درک و فهم پاسخ میدهد؟ آیا میخواهد بهسرعت به مکالمه پایان دهد؟

سپس وقتی با هم دیدار میکنید، رفتار او نیز میتواند اطلاعات بسیاری به شما بدهد. آیا سر وقت میآید؟ آیا مهربانانه با شما رفتار میکند؟ آیا دیدارتان راحت بهنظر میرسد یا سخت و دشوار؟ همچنین، به شیوهی رانندگی او برای بررسی ارتباط بین فردیاش توجه کنید. آیا در محدودهی سرعت تعیین شده میراند؟ آیا خیلی سریع میراند؟ بهنظر میرسد خیلی عجله دارد و بهطور کلی بهگونهای میراند که احساس ناراحتی میکنید؟ اگر برای غذا خوردن بیرون میروید، آیا با پیش‌خدمتها مؤدبانه برخورد میکند؟ آیا آداب غذا خوردن را میداند؟ و آیا محیط رستوران مناسب هست؟ بررسی همهی این موارد میتواند حقایق مهمی را دربارهی فرد آشکار کند.

در پی اطلاعات مرتبط با موارد موجود در فهرستتان باشید.

اطلاعاتی که میخواهید بهدست بیاورید، باید بهطور مستقیم با ویژگیهایی که از قبل لیست کرده اید و ویژگیهای مثبت و منفی خودتان مرتبط باشد. اگر شما خواهان فردی علاقهمند به هنر هستید، باید مسیر گفتگو را بدان سو جهت بدهید. اگر بلندپروازی برای شما خیلی مهم است، گفتگو را در مسیر مسائل شغلی و جاهطلبیهای فردی سوق بدهید. اگر معنویت را مهم میدانید، توجهتان را بر این حیطه معطوف کنید.

بررسی برخی موارد در فهرست ویژگیهای منفی آسان است؛ برای مثال، اگر سیگاری بودن طرف مقابل برای شما تحملناپذیر است، کسب اطلاعات در مورد آن دشوار نیست. اما اگر مصمم هستید که با فردی معتاد به مواد مخدر ازدواج نکنید، کسب اطلاعات در اینباره ممکن است یک سال طول بکشد. به همین دلیل توصیه میشود قبل از اینکه تصمیم به ازدواج بگیرید، دو سال را به مرحلهی آشنایی اختصاص دهید. اغلب برای شناخت هر آنچه نیاز دارید تا دربارهی فردی تصمیم بگیرید، زمان زیادی لازم است، بهویژه وقتی میخواهید با او ازدواج کنید.

ممکن است وسوسه شوید به ارتباط خود ادامه دهید، حتی اگر با علائمی در او روبهرو شوید که نشان بدهد برخی از ویژگیهای موجود در ویژگیهای گروه اول و دوم را ندارد. شما نباید اجازه دهید چنین اتفاقی بیفتد چون چیزی جز دل‌شکستگی برای هر دو شما به همراه نخواهد داشت.

 قضاوت خوب یکی از مهمترین ویژگیهایی است که هر فردی وارد ارتباط میکند. اگر فرد بداند چطور تصمیمهای خردمندانه بگیرد، تا حدودی همیشه میتواند نقاط ضعف و قوت ارتباط را بسنجد. ازاین‌رو، یکی از وظایف شما این است که قضاوتهای خوبی نسبت به دیدارهای خود داشته باشید. در طول سه یا چهار دیدار، موقعیتهای زیادی پیش میآید که باید در مورد آنها قضاوت خوبی داشته باشید و همین قضاوتها و ارزیابیها است که میتواند در تصمیمگیری نهایی به شما کمک کند.

در درون مطمئن و در بیرون آگاه باقی بمانید.

بهتر است اضطرابتان را کنترل کنید تا بتوانید همهی نشانههایی را که در دیدارهایتان وجود دارد، ببینید. این اطلاعات به شما در تعیین اینکه آیا شرایط و موارد مطرح در فهرستتان در این ارتباط جدید رضایتبخش است یا خیر، کمک خواهد کرد.

به یاد داشته باشید، اگر همهی اطلاعات و علائم نشان میدهند که شما نمیتوانید آنچه را نیاز دارید در این فرد بیابید، بهترین زمان برای پایان دادن به ارتباط در همان مراحل اولیه است؛ یعنی قبل از اینکه احساسات عاطفی شکل بگیرند و سطح انتظارات بالا برود.

از طرف دیگر، اگر همهی اطلاعات جمعآوری شده نشان بدهد که این فرد میتواند ویژگیهای مورد نظرتان را داشته باشد، در جایگاهی قرار دارید که ارتباط را پیش ببرید.

 اگر پس از مدتی احساس کردید که نمی دانید در مورد رابطه تان چه تصمیمی بگیرید، مقاله «ادامه این ارتباط عاقلانه است یا باید به آن پایان داد؟» را حتما بخوانید.  

به راحتی جشن خود را برنامه ریزی کنید
نظرات
برای نظر دادن ابتدا باید وارد سایت شوید.

ورود به سایت

ستاره | 1397 مهر 10


خیلی مفید بود ولی کوتاه بود نکات بیشتری لازم هست برای باید و نبایدهای و حرفایی که باید گفت و نباید گفت
ممنون میشم بازم بذارید از این دست مطالب