نکته هایی که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم- سری دهم

نکته هایی که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم- سری دهم

فهرست عناوین

با سری دهم «نکته هایی که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم» با شما همراه هستیم. سه نکته کلیدی را در این مقاله بخوانید. سکوت را به عنوان سلاح استفاده نکنید و اختلافات را هرچه سریعتر حل کنید. زندگی شادی برای شما آرزو داریم.

وقتی سکوت به عنوان سلاح به کار برود، در خود خشونت زیادی دارد

درست همان طور که گاهی کلماتتان مانند چاقو برنده است، سکوت هم میتواند همین طور باشد. اما انواع بسیار متفاوتی از سکوت وجود دارد. انواع سکوت با ماهیت و کیفیتی متفاوت. سکوت میتواند معقول و فکورانه باشد؛ میتواند حاکی از خستگی یا تهی بودن باشد؛ میتواند مکثی میان تعاملات برای جمع کردن افکارمان باشد؛ میتواند نشانهی فضای تهی یا فضایی از اضطراب یا پریشانی باشد. آنچه کیفیت سکوت را تعیین میکند، قصد و نیت پشت آن است. سکوت ما میتواند به قصد تنبیه کردن یا دوست داشتن، انعکاس دادن یا کنارهگیری، گوش کردن یا انتقاد کردن، باز بودن یا بسته بودن، بخشیدن یا متهم کردن باشد. همچنین میتواند برای درک، شنیدن یا آموختن به کار گرفته شود، یا میتواند به منظور تنبیه یا آزار دیگری باشد.

سکوت میتواند مانند هر کلام تند و پرخاشگرانهای آسیبزا باشد. وقتی سکوت برای تنبیه یا کینهجویی به کار برود، میتواند عمیقترین ترسهای طردشدگی والدینی را تحریک کند و رنج و عذاب بیحدی برای افراد فراهم آورد. از طرف دیگر، ما میتوانیم از سکوت برای مکث و دادن پاسخ ماهرانهتری استفاده کنیم. در نهایت، این نیت خود ماست که تعیین میکند آیا سکوتمان سودمند است یا مخرب.

 


بر روی کارهای خودتان تمرکز کنید.

بهتر است به جای تمرکز بر کاری که همسرتان انجام میدهد و موجب میشود کارها بدتر شود، بر کارهایی تمرکز کنید که خودتان برای بهتر کردن اوضاع میتوانید انجام دهید

همیشه برای ما راحتتر است که نقش کسی دیگر را در ایجاد مشکل ببینیم تا نقش خودمان را. در میانهی قهر و قطع ارتباط، متداول است که احساسی شبیه قربانی داشته باشیم و برایمان مشکل است که نیازهای همسرمان را در نظر بگیریم. گاهی احساس میکنیم قادر به تفکر نیستیم. ممکن است مدتی طول بکشد تا آرام شویم و در حالی که شروع به بازیابی فرایندهای فکری معقولمان میکنیم، میتوانیم فرایند بهبود را آغاز کنیم.

شخصی با دل و جرأت میتواند بنبستی را که به واسطه سرزنش و قضاوت خلق شده است، از میان بردارد. پیشقدم شدن در این راه به جای اینکه سعی کنید همسرتان را وادارید تا اول او اقدام کند، میتواند بین رنج عمیق و پیوند قلبی، تفاوت ایجاد کند. گاهی تنها میتوانید یکی را داشته باشید، یا حق یا ارتباطی خوب. 

هیچ عاملی سریعتر از وجود اختلافی حل نشده، اشتیاق جنسی را از بین نمیبرد

مهمترین عامل در تعیین اینکه آیا ارتباط جنسی زناشویی هیجانش را از دست میدهد یا خیر، به سطح مهارت و تخصص ما بستگی ندارد، بلکه به تواناییمان جهت حفظ احساسات و ارتباطاتمان پس از رویداد یک اختلاف و آزردگی حل نشده وابسته است. وقتی احساساتی منفی مانند آسیب، گناه، خشم و ناکامی از طریق صداقت و درک مشخص، خنثی نمیشوند، پایهی ارتباط را تضعیف میکنند و شور و حرارت اشتیاق جنسی را در یک یا هر دو طرف خاموش میکنند.

اگرچه احساسات شخص نسبت به همسرش ممکن است در نتیجهی این موارد مشخص شده سرد شود، به احتمال زیاد اشتیاق جنسی در یک یا هر دو همسر ادامه دارد. با پیشرفت مشکلات احتمال تمایل افراد به شخصی دیگر قوت میگیرد و همین مسأله احتمالات خطرناکی را خلق میکند که گاهی ممکن است به بیوفایی ختم شود. درحالی که این مسأله ممکن است "مشکل جنسی" را به طور موقت حل کند، مشکلی دیگر خیانت زناشویی خلق میکند که بسیار تهدیدکنندهتر است و این ازدواج را در خطر نابودی قرار میدهد.

موضوع اصلی خیانت زناشویی نیست، بلکه موضوع اصلی صداقت است. عدم تمایل برای گفتن احساسات حقیقیمان، شور و هیجان را در ما خاموش میکند.

در نظر نگرفتن این احساسات همانند حمل وزنههایی بسیار سنگین است که ما را از حرکت به سوی اوج لذت که وقتی مانع عاطفی وجود ندارد در دسترس است، باز میدارد.

بخش بعدی این مقاله را اینجا بخوانید.


منبع

کتاب 101 نکته که ای کاش قبل از ازدواج می دانستم؛ نویسندگان: لیندا و چارلی بلوم؛ مترجمان: شمسالدین حسینی، الهام آرامنیا، مهدیه سامع؛ انتشارات نسل نواندیش 

به راحتی جشن خود را برنامه ریزی کنید
نظرات
برای نظر دادن ابتدا باید وارد سایت شوید.

ورود به سایت