ویژگی‌های مثبتی که برای ازدواج به‌حتم باید در او باشد!

ویژگی‌های مثبتی که برای ازدواج به‌حتم باید در او باشد!

فهرست عناوین

فرایند تهیه فهرستی شامل ویژگیهایی که میخواهید همسر آیندهتان داشته یا نداشته باشد، باعث میشود بهخوبی بدانید چه میخواهید و بعد از چند دیدار اولیه با اطمینان بگویید که فردی که با او روبهرو هستید قادر است زمان، انرژی و توجه خود را صرف شما کند یا نه.

شما باید این ویژگیها را، چه مثبت و چه منفی، به ذهن بسپارید و در هر برخورد مدنظر قرار دهید تا انتخابی مناسب برای ازدواج داشته باشید. همانطور که برای خرید باید فهرستی از اجناسی که میخواهید تهیه کنید و با خود ببرید، برای انتخاب عشق زندگیتان نیز باید فهرست خصوصیات داشته باشید. مهم این است شما قبل از اینکه به بازار بروید باید بدانید چه میخواهید. نداشتن مسیر روشن و هدف مشخص موجب میشود کورکورانه قدم بردارید و تا به خود بجنبید، متوجه میشوید با فردی ازدواج کردهاید که با هم تفاهم ندارید. (روی آزمون تفاهم کلیک کنید.)

ازدواج بد یا ازدواج نکردن؟!

همانطور که همه شنیدهایم، ازدواج بد از ازدواج نکردن بدتر است. برخی به اشتباه باور دارند که یافتن همسری مطابق با فهرستشان غیرممکن است. فوقالعادهترین فرد در جهان نیز هنوز دشواریهای خاص خودش را دارد. حتی وقتی فردی را پیدا کنید که خصوصیاتش با همهی موارد موجود در فهرست شما جور دربیاید، باز هم ارتباطتان کامل نخواهد بود. گاهی او رفتاری سرد و طرد کننده از خود نشان میدهد. گاهی کارهایش را به تعویق میاندازد و به وعدههایش عمل نمیکند. او زمان زیادی را صرف ظاهر و لباسش میکند و توجه کمتری به شما نشان میدهد. او بیشتر از آنچه توقع دارید مشکلات زناشوییتان را به مادرش میگوید. او شام را سروقت آماده نمیکند. او در شستن ظرفها کمک نمیکند.

اما نکتهی مهم این است که آیا او همهی ویژگیهای مثبت را دارد؟ آیا او عاری از ویژگیهای منفی مورد نظر شما است؟ اگر بتوانید صادقانه به این سؤالات جواب مثبت دهید، به احتمال زیاد ازدواجتان خوب پیش خواهد رفت، هرچند ممکن است هر دو شما رنجشهایی را تجربه کنید. درواقع، اگر بتوانید زوجی را پیدا کنید که بگویند هر دو فهرست ویژگیهای مثبت و منفیشان به‌طور کامل رضایتبخش است، به شما خواهم گفت که آنها از زندگی مشترک فوقالعادهای لذت میبرند.

پنجاه ویژگی مثبت برای ازدواج

در ادامه پنجاه ویژگی مثبت مطرح میشود. شما باید از میان این پنجاه ویژگی، ده ویژگی را که برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است انتخاب و به ترتیب اولویت رتبهبندی کنید. اگر موردی جزء ویژگی مثبتی نبود که میگویید بهحتم باید در طرف مقابل وجود داشته باشد، آن را از فهرست حذف کنید.

اگر فهرست را طوری کامل کردید، می توانید با فردی دارای آن ویژگیهاست، لذت ببرید و در واقع گام بزرگی بهسوی هدف برداشتهاید. این فهرست انتخابی شما است و باید مطمئن شوید تا زمانیکه ازدواج نکردهاید، همیشه همهی موارد آن را بهیاد داشته باشید.

نقاط قوت افراد برای ازدواج

کشش: من باید با کسی ازدواج کنم که با تمام وجود عاشقش باشم.

خوشزبان: او باید هم خوب صحبت کند و هم شنوندهی خوبی باشد.

شوخطبع: او باید تیزفهم باشد و بتواند از بُعدِ مضحکِ زندگی لذت ببرد.

سلامت هیجانی: او باید از نظر روحی و احساسی سالم باشد و بتواند ثبات خود را در زندگی با من حفظ کند.

صمیمیت کلامی: من باید مطمئن باشم که همسرم میتواند عمیقترین افکار و خواستههایش را با من در میان بگذارد.

منش قوی: او باید قوی و صادق باشد و کارهای درست انجام دهد.

هنرمند و خوشذوق: او باید به موسیقی و تئاتر علاقه داشته باشد یا دستکم بهعنوان تماشاگر برای شرکت در کنسرتها و نمایشها همراهیام کند.

مهربان: او باید موقر و مهربان باشد.

تحصیلکرده: تحصیلاتش باید هم‌سطح من باشد.

منظم و مرتب: او باید برای نظم و انضباط در زندگیاش ارزش قائل باشد.

پرشور و هیجان: باید ماجراجو و اهل خطر کردن باشد و زندگی را نوعی ماجراجویی ببیند.

صبور: او باید بتواند ناکامیها یا موانع موقت زندگی را از سر صبر و بردباری کنترل کند.

پذیرا: او باید بتواند عقاید متفاوت و مخالف با عقیده خودش را بشنود و تحمل کند.

منطقی: من باید با کسی ازدواج کنم که در ارتباطمان بهجای اینکه اصرار به برنده بودن در بگومگوها داشته باشد، برای حل اختلافات تلاش کند.

جذاب: جذابیت او باید با بیشتر معیارهای جدید همخوانی داشته باشد.

عادات شخصی: او باید معیارهای بالایی برای رعایت بهداشت و نظم و ترتیب و دیگر عادات شخصی داشته باشد.

بامحبت: او باید بهراحتی بتواند محبت کند و از خودش مایه بگذارد.

سخت‌کوش: او باید در هر کاری که لازم است انجام شود، سخت‌کوش و فعال باشد.

سطح انرژی: سطح انرژی او باید با سطح انرژی من هماهنگ باشد.

معاشرتی و برونگرا: او باید از بودن با دیگران لذت ببرد و در ارائهی محبت، توجه و همدلی و عشق خود خست به خرج ندهد.

هوشمند: او باید باهوش باشد، در درک از جهان با من هم‌عقیده باشد و از گفتگو دربارهی مسائل مهم لذت ببرد.

دارای اعتمادبه‌نفس: او باید خودش را در تمام فرازها و نشیبهای زندگی باور داشته باشد.

فروتن و متواضع: او باید بتواند انتقادپذیر باشد و بپذیرد که گاهی ممکن است اشتباه کند.

مشارکتجو: او باید بتواند برای حل مسائل مهم شخصی یا مربوط به زندگی مشترکمان با من مشارکت کند.

کنجکاوی: او باید تشنهی اطلاعات و دانش جدید باشد، کسی که سعی کند تا حد امکان بیاموزد و رشد کند.

وفادار: همسرم باید کسی باشد که بتوانم به او اطمینان داشته باشم به من وفادار میماند.

سازگار: او باید قادر باشد با فراز و نشیبهای زندگی سازگار شود.

متعهد به خانواده: او باید به ازدواج، خانه و خانواده متعهد باشد.

علایق مشترک: من باید همسری داشته باشم که در علایق و خواستهها با من هم‌عقیده باشد.

شکل و ظاهر: او باید به ظاهر و لباس خود اهمیت بدهد.

سیاستهای مشترک: او باید عقاید و باورهای سیاسی مشترک با من داشته باشد.

خیرخواه: او باید خواهان مشارکت در کارهای عامالمنفعه باشد.

بچه نخواهد: او باید درست مثل من خواهان بچه نباشد.

بچه بخواهد: او باید درست مثل من بچه بخواهد.

فرزند خوانده: او باید بچههای من را مثل بچههای خودش بپذیرد.

روش فرزندپروری: او باید با دیدگاههای من دربارهی تربیت بچهها موافق باشد.

مراقبت از والدین: او باید به من در مراقبت از والدینم، در زمان حال یا آینده کمک کند.

در خانه ماندن: او باید از ماندن در خانه در کنار من، همراه با دوستان صمیمیمان یا بهتنهایی لذت ببرد.

اجتماعی بودن: او باید عاشق معاشرت با آدمهای متفاوت باشد.

استقلال: او باید به من فضای لازم را بدهد تا خودم باشم.

معنویت: او باید تعهدی عمیق به معنویت داشته باشد و با باورهای من همراه شود.

فعالیتهای  مذهبی: او باید حضوری فعال در اماکن مذهبی داشته باشد.

پذیرش معنوی: همسرم باید باورهای معنوی من را بپذیرد و به آنها احترام بگذارد.

مسئولیتپذیر: همسرم باید از لحاظ مالی مسئولیتپذیر باشد.

بلندپرواز: او باید اهداف مالی و شغلی بالایی داشته باشد.

سرشار از آرامش: او باید بتواند مشکلات مالی را فراموش کند و بر حیطههای مهم زندگی متمرکز شود.

خویشتندار: او باید بتواند خودش را از نظر جنسی برای ازدواج حفظ کند.

روحیهی سنتی: او باید در مواجهه با نیازهای جنسیاش سنتی برخورد کند.

آگاهی از مسائل جنسی: او باید بهعنوان همسر بالقوه دربارهی مسائل جنسی آگاهی داشته باشد و بتواند خودش را بهراحتی ابراز کند.

شور جنسی: او باید مایل باشد با شور و هیجان، اشتیاقهای جنسیمان را کشف کند.


در مقاله بعدی به همین منوال «50 ویژگی منفی برای ازدواج» را برمی شماریم که باید در فرد مقابلتان با دقت بررسی کنید. 

 

منبع

کتاب ازدواج عاقلانه؛ نویسندگان: دکتر باربارا دی آنجلیس، دکتر نیل کلارک وارن، دکتر پاتریشیا لاو

مترجمان: شمسالدین حسینی؛ الهام آرام نیا؛ انتشارات نسل نواندیش

به راحتی جشن خود را برنامه ریزی کنید
نظرات
برای نظر دادن ابتدا باید وارد سایت شوید.

ورود به سایت

مهسا | 1397 مهر 11


البته که تمام این ویژگی ها ممکن نیست در یک نفر جمع شده باشه واسه همین هرکسی باید بیاید به این ویژگی ها وزن بده و مثلا بگه این 10 ویزگی از نظر شخصی من از همه مهم تر هستند و دقیقا کار سخت اینجاس که تعیین کنیم ک کدوم ویزگی خوب و بد ها واسه ما از همه مهم ترن و در واقع خط قرمزهامون کجاس