لباس عروس یقه هفت آستین دلبری با سنگدوزی مدل ریزشی.

برای خواندن مقاله انتخاب مدل لباس عروس بر اساس فرم اندام اینجا کلیک کنید.