ترکیب دو رنگ گرم و سرد. یادآور تعطیلات سپری شده در جزیره. ایجاد حس گرما و صمیمیت با وجود رنگ نارنجی