آموزش لاک زدن و دیزاین ناخن. برای پوشاندن ایراد طراحی ناخن خود، اطراف آن را با لاک طراحی شاین بپوشانید.