ویژگیهای منفی برای ازدواج که نمی شود آنها را تحمل کرد!

ویژگیهای منفی برای ازدواج که نمی شود آنها را تحمل کرد!

فهرست عناوین

اگر مقاله «ویژگی های مثبتی که برای ازدواج به حتم باید در او باشد» را مطالعه کردید، اکنون وقت آن است که لیست ویژگی های منفی را تهیه کنید. 

بیتردید ویژگیهایی در اشخاص وجود دارد که موجب میشود نسبت به آنها سرد شویم. نکتهی مهم این است که از قبل این ویژگیها را برای خودتان مشخص کنید. در این صورت میتوانید با هر فردی که ارتباط برقرار میکنید، مراقب این ویژگیها باشید. اگر در یک یا چند دیدار اولیه با این ویژگیها روبهرو شدید، میتوانید از ارتباط خارج شوید.

این ابعاد یا ویژگیها «موارد ممنوع» نام دارند و درواقع صفاتی در فرد هستند که با واکنش منفی شما روبهرو میشوند، بهطوری که تصمیم میگیرید دیگر وقت و انرژیتان را صرف ارتباط با آن فرد نکنید. در واقع، صرفنظر از تعداد زیاد ویژگیهای مثبت فرد، وجود یکی از این خصوصیات ناخوشایند و منفی کافی است تا تصمیم نهاییتان را بگیرید.

اما ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا امکان تغییر این ویژگیهای منفی وجود دارد؟ آیا فقط چون فردی یک ویژگی منفی دارد بدین معنا است که همیشه این ویژگی را خواهد داشت و قادر به اصلاح آن نیست؟

در پاسخ باید گفت که ویژگیهای منفی و آزاردهنده گرایش دارند که در زندگی اشخاص شدت یابند و عمیقتر شوند. برای مثال، اعتیاد را درنظر بگیرید. رفتارهایی که بهصورت عادت درآمدهاند، رفتارهای آموختهشدهای هستند که تغییر آنها به‌شدت دشوار است. اگر واکنش شما در برابر این رفتارها منفی و ارتباطتان نوپا است، باید در خصوص تغییر رفتار اعتیاد آمیز واقعبین باشید.

مهم این است که تا زمانی که فرد بر رفتارهای عادتی خود مسلط نشده و در مسیر بهبود قرار نگرفته است، نباید وارد هیچگونه ارتباطی با او شوید؛ وگرنه خطر زندگی با کسی را میپذیرید که ممکن است رفتاری داشته باشد که در فهرست ویژگیهای منفیتان جای میگیرد.

پنجاه ویژگی منفی یا آنچه برای شما تحملناپذیر است.

ویژگیهای منفی برای ازدواج که نمیخواهید در همسر انتخابیتان وجود داشته باشد، کدامها هستند؟ در اینجا نمونههایی از این ویژگیهای منفی مطرح میشود. شما میتوانید موارد مورد نظرتان را به آن اضافه کنید.

از میان این پنجاه ویژگی منفی، ده مورد را که تصور میکنید برای شما خیلی اهمیت دارد و وجود آنها غیر قابلتحمل است، انتخاب کنید و به ترتیب اولویت بنویسید. البته شما میتوانید توقع داشته باشید که فرد مورد نظرتان هیچکدام از این پنجاه مورد را نداشته باشد؛ اما بهطور قطع فردی که بتواند این توقع شما را برآورده کند، هیچوقت پیدا نمیشود.

نقاط ضعف نامناسب برای ازدواج

خودبین: من نمیتوانم کسی را که خیلی به خود و ظاهرش میبالد، تحمل کنم.

وابسته: من نمیتوانم کسی را که بخواهد در زندگی به من وابسته باشد، تحمل کنم.

افسرده: من نمیتوانم کسی را که پیوسته در زندگیاش غمگین و ناراحت است، تحمل کنم.

دروغ‌گو: من نمیتوانم کسی را که به همه، بهخصوص به من دروغ میگوید، تحمل کنم.

فریبکار: من نمیتوانم کسی را که از مردم سوءاستفاده میکند، تحمل کنم.

بدبین: من نمیتوانم کسی را که نسبت به دنیا و زندگی بدبین است، تحمل کنم.

خشم: من نمیتوانم کسی را که قادر به مهار خشم خود نیست و با تلنگری دادوفریاد راه میاندازد، تحمل کنم.

خودمحور: من نمیتوانم کسی را که فقط به فکر خودش است و تمام زندگیاش حول محور خودش میچرخد، تحمل کنم.

بیادب: من نمیتوانم کسی را که در هر موقعیتی دیگران را تحقیر میکند، عفت کلام ندارد یا نفرتانگیز رفتار میکند، تحمل کنم.

ناخشنود از کار: من نمیتوانم کسی را که از شغلش متنفر است و پیوسته از آن شکایت میکند، تحمل کنم.

مادیگرا: من نمیتوانم کسی را که مادیات را معیار موفقیت میداند، تحمل کنم.

انکارکننده: من نمیتوانم کسی را که قادر به پذیرش انتقاد نیست یا نمیتواند اشتباهات اعمالش را ببیند، تحمل کنم.

معتاد به کار: من نمیتوانم با کسی که به کارش بیشتر از هر چیزی و هر کسی اهمیت میدهد، زندگی کنم.

تنبل: من نمیتوانم کسی را که دوست دارد پیوسته بخوابد و یا یکجا لم بدهد و هیچ کاری نکند، تحمل کنم.

همیشه نگران: من نمیتوانم کسی را که مدام دل‌شوره دارد و نگران است، تحمل کنم.

متعصب: من نمیتوانم فردی را که احساس میکند فقط باورهای خودش درست هستند، تحمل کنم.

ذهنیت قربانی: باوجود اینکه هر کسی گاهی به حال خودش تأسف میخورد، من نمیتوانم کسی را که همیشه خودش را قربانی میپندارد، تحمل کنم.

کینهای: من نمیتوانم کسی را که کینهی همه را به دل میگیرد و بخشنده نیست، تحمل کنم.

خسیس: من نمیتوانم کسی را که ناخنخشک و خسیس است، تحمل کنم.

رفتار بچگانه: من نمیتوانم کسی را که از نظر احساسی و ذهنی بالغ نشده است، تحمل کنم.

ولخرج: من نمیتوانم کسی را که قادر به مدیریت مسائل مالیاش نیست، تحمل کنم.

ایرادگیر: من نمیتوانم کسی را که به هر چیزی ایراد میگیرد و کمالگراست، تحمل کنم.

خودبیمارانگاری: من نمیتوانم کسی را که خودش را بیمار میداند و پیوسته در پی درمان بیماریهای فرضیاش است، تحمل کنم.

بیشعور: من نمیتوانم کسی را که آنقدر شعور ندارد تا موقعیت را برای هر حرف و هر کاری تشخیص بدهد، تحمل کنم.

چاقی مفرط: من نمیتوانم کسی را که اضافهوزن دارد و چاق است، تحمل کنم.

قمار: من نمیتوانم کسی را که اهل شرطبندی و اینجور کارها است، تحمل کنم.

اعتیاد: من نمیتوانم کسی را که دارو یا هر نوع مواد مخدری مصرف میکند، تحمل کنم.

بیثبات: من نمیتوانم کسی را که اجازه میدهد خانواده و دوستانش در زندگیاش دخالت کنند، تحمل کنم.

وقتنشناس: من نمیتوانم کسی را که همیشه دیر میکند، تحمل کنم.

سبک‌سر: من نمیتوانم کسی را که با دیگران گرم میگیرد، تحمل کنم.

نژادپرست: من نمیتوانم کسی را که باور دارد قوم و نژادش برتر از بقیه است، تحمل کنم.

معتاد به تلویزیون: من نمیتوانم کسی را که پیوسته تلویزیون تماشا میکند، تحمل کنم.

کثیف و نامرتب: من نمیتوانم کسی را که تمیز نیست و بهداشت را رعایت نمیکند، تحمل کنم.

دورو: من نمیتوانم کسی را که در قبال دیگران رفتارها و معیارهای دوگانه دارد، تحمل کنم.

بدگو: من نمیتوانم کسی را که عاشق بدگویی و غیبت دربارهی دیگران است، تحمل کنم.

قضاوت کننده: من نمیتوانم کسی را که در پی یافتن ایراد و اشتباه در هر چیز و هر کسی است، تحمل کنم.

ابتذال: من نمیتوانم کسی را که عاشق دیدن فیلمها و عکسهای غیراخلاقی و مبتذل است، تحمل کنم.

اعتیاد: من نمیتوانم کسی را که معتاد است، تحمل کنم.

شلخته: من نمیتوانم کسی را که هر چیزی را سر جای خودش نمیگذارد و خانهاش درهم و برهم است، تحمل کنم.

سطحی: من نمیتوانم کسی را که سطحی فکر و عمل میکند و دوراندیش نیست، تحمل کنم.

خودخواه: من نمیتوانم کسی را که مغرور و متکبر است، تحمل کنم.

بدزبان: من نمیتوانم کسی را که دشنام میدهد یا الفاظ بد بهکار میبرد، تحمل کنم.

زیادی خجالتی: من نمیتوانم کسی را که آنقدر خجالتی است که نمیتواند با من راحت باشد، تحمل کنم.

منفیگرا: من نمیتوانم کسی را که همیشه نیمهی خالی لیوان را میبیند، تحمل کنم.

غیرقابل‌اعتماد: من نمیتوانم کسی را که نمیتوان به او اعتماد کرد، تحمل کنم.

بی‌ملاحظگی: من نمیتوانم کسی را که نسبت به دیگران بیتوجه و بیمسئولیت است، تحمل کنم.


منبع

کتاب ازدواج عاقلانه؛ نویسندگان: دکتر باربارا دی آنجلیس، دکتر نیل کلارک وارن، دکتر پاتریشیا لاو

مترجمان: شمسالدین حسینی؛ الهام آرام logo

pattern
امروز

01 تير 1403

  • جشن آبپاشونک، جشن آغاز تابستان
  • روز جهانی یوگا
مشاهده تقویم