برای برداشتن ابروها در منزل به کمک وکس این ویدئو را ببینید. حتما مقاله 

چگونه در منزل ابروهای خود را برداریم؟ را هم بخوانید.