خرید این دو کارت متحرک در فروشگاه بزمینه: https://shop.bazmineh.com/product/290 https://shop.bazmineh.com/product/525