طالع بینی و خواندن مشخصات شخصیتی افراد  بر اساس ماه یا سال تولد آنها، جدا از آن که چقدر با واقعیات یکسان باشد یا نباشد، دارای محبوبیت فراوانی در دنیاست و یک نوع از آن، در کلیپ آورده شده است. علاوه بر این نوع طالع بینی، طالع بینی چینی هم طرفداران زیادی دارد.

شما چی؟ آیا به این طالع بینی ها اعتقاد دارید؟