جشنی خاص خود برنامه ریزی کنید

  • در سایت بزمینه ثبت نام کنید.
  • جشن خود را انتخاب کنید.
  • با آدرس دامنه دلخواهتان کارت دعوت آنلاین خود را ایجاد کنید.
  • لینک کارت دعوت را برای مهمانان بفرستید و از پاسخ انها خبردار شوید.
  • با چک لیست و بودجه بندی جشن، قدم به قدم جشن خود را برنامه ریزی کنید.
  • بهترین کسب و کارها را پیدا کنید.