آقای صمدنژاد از مدیران مزون عروس تاج محل هستند. این مزون لباس عروس یکی از بزرگترین مزونهای لباس عروس در ایران است که با داشتن چندین شعبه در تهران و شهرستانها هر روز بهتر از دیروز پیشرفت می کنند. ایشان درباره بزمینه چنین می گویند...