درست کردن یه جاشمعی خوشگل و رمانتیک برای میز ناهار خوری.