رعایت یکی از اصول فنگ شویی یعنی قرار ندادن آینه روبه‌روی تخت خواب در این دیزاین دیده می‌شود. انتخاب وسایل بزرگ منزل به رنگ خنثی باعث دلزدگی نشدن زودرس شما از فضا می‌شود.