برای رنگی کردن گلبر‌گ‌های گل رز، قسمت پایینی ساقه گل را با چاقو برش داده و هر بخش را داخل آبی که به رنگهای موردنظر شماست، قرار دهید.