رنگ آجری القا کننده حس اعتماد به نفس و قدرت و آبی القا کننده حس آرامش و قابل اعتماد بودن. یک ترکیب رنگ فوق العاده برای کارهای رسمی