جستجو برای پیدا کردن کارت دعوت برای هر جشنی وقت گیر و بسیار هزینه بر است. اما با ساختن جشن در بزمینه می توانید از داشتن کارت دعوت دلخواه خودتان به صورت رایگان لذت ببرید و آنها را برای مهمانان خود بدون صرف هیچ نوع هزینه ای ارسال کنید. این کارت دعوت حتی بیشتر از یک دعوت نامه است! خودتان ببینید.